icon

ETAPY REKRUTACJI

icon

DOBRE PRAKTYKI

icon

VADEMECUM REKRUTERA UMED

icon

E-LEARNING

icon

KONKURSY – OGŁOSZENIA I WYNIKI

icon

PYTANIA I ODPOWIEDZI

icon

NASZ ZESPÓŁ

icon

DOKUMENTY DO POBRANIA

Etapy rekrutacji dla nauczycieli akademickich

Celem europejskiej strategii HR (Human Resources Strategy for Researchers) jest ciągła poprawa warunków zatrudnienia i rekrutacji naukowców w instytucjach europejskich. Wyznacznikiem dla strategii  dokumenty: Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” (treść) zawierające podstawowe zasady, którymi powinny kierować się instytucje działające w sferze B+R (zarówno publiczne jak i prywatne) oraz organizacje finansujące badania. Instytucje, które skutecznie wdrażają zasady Karty i Kodeksu, zostają wyróżnione przez Komisję Europejską znakiem – HR Excellence in Research.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi za swoje działania na tym polu, uzyskał w/w wyróżnienie.

Proces naboru kadry badawczo-dydaktycznej określa Regulamin konkursów dla nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym w ŁodziRegulamin konkursów.

Kwalifikacje jakie są potrzebne do zajęcia określonego stanowiska określa Regulamin wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowisk nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – Regulamin stanowisk

Proces rekrutacji jest transparentny  i  ogólnodostępny, również dla kandydatów spoza Polski.

 

I Przygotowanie opisu stanowiska pracy

Kierownik jednostki przygotowuje opis stanowiska pracy zgodnie z wzorem: opis stanowiska wzór i odsyła go do Biura Kadr.

II Powołanie komisji rekrutacyjnej

Osoby powołane do składu komisji konkursowej powinny reprezentować różnorodne doświadczenia i kwalifikacje – w zależności od specyfiki jednostki, a także, w razie konieczności i możliwości, składać się z członków różnych branż.  W składzie komisji konkursowej powinna być zachowana równowaga płci.

Konkurs na stanowiska nauczycieli akademickich w jednostkach alokowanych na wydziale ogłasza dziekan za zgodą Rektora.

Konkurs przeprowadza komisja powołana przez dziekana w składzie:

1) dziekan lub delegowany przez niego prodziekan – jako przewodniczący;

2) kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniony kandydat wyłoniony w konkursie;

3) członek właściwej rady naukowej dyscypliny – dla stanowisk w grupach pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych, lub właściwej wydziałowej rady ds. kształcenia – dla stanowisk w grupie pracowników dydaktycznych, wskazany przez przewodniczącego rady;

4) protokolant wskazany przez przewodniczącego komisji; protokolant nie bierze udziału w głosowaniu.

Konkurs na stanowiska nauczycieli akademickich w jednostkach ogólnouczelnianych ogłasza kierownik jednostki wnioskującej o zatrudnienie, po uzyskaniu zgody Rektora.

Konkurs przeprowadza komisja w składzie:

1) kierownik jednostki organizacyjnej, której dotyczy przeprowadzany konkurs – jako przewodniczący;

2) dwóch członków wskazanych przez Rektora;

3) protokolant wskazany przez przewodniczącego komisji; protokolant nie bierze udziału w głosowaniu.

 

III Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie na podstawie wzoruZałącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – ogłoszenie – powinno zawierać:

1) nazwę i adres jednostki (klinika, zakład itp.);

2) nazwę stanowiska i grupy pracowniczej;

3) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

4) określenie wymagań kwalifikacyjnych na wskazanym stanowisku;

5) wykaz wymaganych dokumentów;

6) termin składania aplikacji;

7) formę składania aplikacji.

Informację o ogłoszeniu konkursu publikowane są na następujących stronach internetowych : BIP, Euroacess, www.kariera.umed.pl, na portalach społecznościowych FB i Linkedin,  Akademickim Biurze Karier, http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/

IV Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym 

Po upływie terminu złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o konkursie, następuje weryfikacja formalna nadesłanych ofert. W przypadku stwierdzenia, że przesłane dokumenty aplikacyjne są niepełne, kandydat może zostać poproszony o ich uzupełnienie w podanym terminie.

Weryfikacja końcowa

Weryfikacja końcowa polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przez członków komisji konkursowej z kandydatami; rozmowa może być przeprowadzona także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Celem rozmowy jest w szczególności: 
1) weryfikacja informacji zawartych w aplikacji; 
2) ocena predyspozycji i umiejętności kandydata; 
3) sprawdzenie posiadanej wiedzy; 
4) ustalenie celów zawodowych kandydata; 
5) zbadanie zgodności kompetencji ze stanowiskiem; 
6) ustalenie oczekiwań kandydata co do pracy i jej warunków.   

VI Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego 

Po zakończeniu procedury konkursowej protokolant sporządza protokół z jej przebiegu.
Protokół zawiera następujące informacje:
1) określenie stanowiska i grupy, na które ogłoszono konkurs;
2) nazwę jednostki, w której ogłoszono konkurs;
3) liczbę nadesłanych aplikacji;
4) skład komisji konkursowej przeprowadzającej procedurę;
5) imię i nazwisko wybranego kandydata;
6) uzasadnienie dokonanego wyboru.
Wzór protokołu z postępowania konkursowego stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Protokół z postępowania konkursowego.   

VII  Ogłoszenie wyników konkursu 

Informację o zakończeniu postępowania konkursowego oraz jego wynik wraz z uzasadnieniem udostępnia się na stronie internetowej Uniwersytetu – www.kariera.umed.pl oraz w BIP UMed w Łodzi i MNiSWKażdemu kandydatowi zaproszonemu na rozmowę kwalifikacyjną, bezpośrednio po jej zakończeniu, udzielana jest informacji o jego mocnych i słabych stronach.
Wyłonienie kandydata w konkursie nie jest jednoznaczne z jego zatrudnieniem.  

VIII  Podjęcie decyzji w sprawie zatrudnienia. 

Protokół z przeprowadzonego postępowania konkursowego, wraz z dokumentami wyłonionego kandydata i wnioskiem kierownika jednostki dotyczącym daty i okresu zatrudnienia, należy dostarczyć do  Biura Kadr. 

Rektor na podstawie złożonych dokumentów podejmuje decyzję w sprawie zatrudnienia. W przypadku pozytywnej decyzji  Rektora Biuro Kadr przedstawia kandydatowi warunki pracy, płacy oraz kieruje go na badania wstępne. Nowo zatrudniony pracownik
w pierwszym dniu pracy uczestniczy w wymaganych
szkoleniach, otrzymuje informator z najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi Uniwersytetu, w tym jego struktury oraz zajmowanego stanowiska.  

Przewodnik dobrych praktyk w procesie rekrutacji i zatrudniania

1.Komisja konkursowa w swoich działaniach powinna:

a) kierować się prawdą, sprawiedliwością i obiektywizmem;

b) zapewniać jawność i przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów;

c) odrzucać wszelką dyskryminację bezpośrednią lub pośrednią, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, status społeczny bądź materialny.

2.Komisja konkursowa dokonując doboru kandydatów powinna reprezentować różnorodne doświadczenia i kwalifikacje oraz wykazywać się odpowiednią równowagą płci, a także, w razie konieczności i możliwości, składać się z członków różnych branż.

3.Komisja konkursowa, dokonując doboru kandydatów, powinna:

a) analizować ogólny potencjał danego kandydata, jako naukowca lub dydaktyka, w tym uwzględniać jego kreatywność oraz poziom niezależności;

b) uwzględniać cały zakres doświadczenia kandydata, a przerwy w przebiegu kariery zawodowej postrzegać jako ewolucję kariery i traktować je jako potencjalnie cenny wkład w rozwój zawodowy i podążanie wielowymiarową ścieżką kariery;

c) postrzegać mobilność kandydata, tzn. pobyt w innym kraju/regionie lub w innym środowisku naukowym (w sektorze państwowym lub prywatnym), jak również zmianę dyscypliny lub sektora, jako cenny wkład w rozwój zawodowy naukowca;

d) skupić się bardziej na ocenie osiągnięć kandydata niż na jego uwarunkowaniach lub reputacji; z uwagi na to, że niektóre kwalifikacje zawodowe można osiągnąć na wczesnym etapie długiej kariery naukowej, należy uznawać przebieg trwającego przez całe życie rozwoju zawodowego.

4.Komisja konkursowa nie może zadawać żadnych pytań, które ingerowałyby w strefę prywatności kandydata oraz w jakikolwiek sposób go dyskryminowały.

Dokument do pobrania  –Dobre praktyki

Vademecum Rekrutera UMed

Vademecum rekrutera

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem szkoleniowym dla  rekruterów- VR UMed

Pytania i odpowiedzi

W tym miejscu umieszczamy najczęściej pojawiające się pytania w temacie konkursu na nauczycieli akademickich.

Co w przypadku jeśli aplikant nie prześle kompletu dokumentów albo prześle je po terminie?

W przypadku niekompletnych dokumentów, może zostać wyznaczony termin na ich dosłanie. Jeżeli dokumenty wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin konkursu przewiduje możliwość przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej online,  w jakiej formie powinna obradować i głosować komisja w  obecnej sytuacji  epidemiologicznej (COVID-19)?

Komisja konkursowa może komunikować się za pomocą elektronicznych środków łączności: email, aplikacje do spotkań online (Teams).

Kandydat nie spełnia wymogu formalnego przewidzianego dla danego stanowiska, co w takim przypadku?

W takim przypadku, aplikacja kandydata zostaje odrzucona na etapie weryfikacji wstępnej, nie przechodzi do dalszego etapu. Powodem odrzucenia jest brak wymogów formalnych.

Jeżeli nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na swoje pytanie zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Nasz zespół

mgr Agnieszka Komorowska-Michałek 

stanowisko  dyrektor Biura 
funkcja  Dyrektor Biura Kadr – Biuro Kadr 
funkcja  kierownik – Dział Spraw Osobowych 
jednostka  Biuro Kadr 
  +48 422725872  pok.41
  +48 785911578 
  agnieszka.komorowska-michalek[at]umed.lodz.pl 


mgr
Anna Hass 

stanowisko  specjalista ds. personalnych 
jednostka  Dział Spraw Osobowych 
  +48 422725870 pok.41
  anna.hass[at]umed.lodz.pl 

 

mgr Berenika Kotyńska

stanowisko specjalista ds. personalnych
jednostka Dział Spraw Osobowych
+48 422725876 pok. 46
berenika.kotynska[at]umed.lodz.pl 

 

mgr Ewelina Piotrak

stanowisko  specjalista ds. personalnych 
jednostka  Dział Spraw Osobowych 
  +48422725869  pok. 41
  ewelina.piotrak[at]umed.lodz.pl 

 

mgr Beata Łanik 

stanowisko  zastępca Dyrektora Biura 
jednostka  Biuro Kadr
  +48 422725875  pok.46
  beata.lanik[at]umed.lodz.pl 


mgr
Anna Michalak 

stanowisko  specjalista ds. personalnych 
jednostka  Dział Spraw Osobowych 
  +48 422725871  pok.41
  anna.michalak1[at]umed.lodz.pl 

mgr inż. Ewa Pałczyńska 

stanowisko  specjalista ds. personalnych 
jednostka  Dział Spraw Osobowych 
  +48 422725877  pok.46
  +48 797604094 
  ewa.palczynska[at]umed.lodz.pl 

mgr  Anna Stefaniak-Badhan

stanowisko  specjalista ds. personalnych 
jednostka  Dział Spraw Osobowych 
+48 422725871  pok.41
anna.stefaniak-badhan@umed.lodz.pl

Dokumenty do pobrania

Aplikuj